O nás


Na projektu Filosofie (asi) za minutu se podílejí:


Tomáš Machula
filosof
Po studiu chemie životního prostředí na VŠCHT v Praze studoval po roce 1989 i teologii na Katolické teologické fakultě UK. Doktorát z filozofie získal na Filosofické fakultě UK v Praze a z teologie na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. V roce 2010 habilitoval na Filosofické fakultě UP v Olomouci. Působí jako docent na katedře filosofie a religionistiky na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Zaměřuje se na filosofii a teologii středověké a novověké scholastiky. Středem jeho zájmu je především na etika ctností a filosofie člověka. Vedle toho působí také na Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Patří k překladatelům díla Tomáše Akvinského do češtiny.

Jakub Sirovátka
filosof
Studoval filosofii a teologii v německém Eichstättu a italském Římě. Doktorát a habilitaci (2012) ve filosofii získal na eichstättské univerzitě, na které působil jako asistent a docent. Od roku 2013 působí jako docent filosofie na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Věnuje se především etice a vztahu filosofie a náboženství, je mu blízká platónská tradice a německo-francouzský fenomenologický proud bádání. Dlouhodobě zkoumá dílo Immanuela Kanta a Emmanuela Levinase. Žije v Říčanech u Prahy šťastně ženatý se svou německou manželkou Annou a čtyřmi dětmi..


Martin Klapetek
religionista
Byl studentem Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obory historie a religionistika a v roce 2010 zde úspěšně dokončil doktorát. Od té doby působí na Katedře filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborný asistent s vědeckou hodností. Zaměřuje se na širokou problematik výzkumu islámu v Evropě, lidovou religiozitu a moderní sakrální architekturu. Středem jeho zájmu je především institucionalizace islámu v západní Evropě ve druhé polovině 20. století (vznik muslimských organizací, budování mešit a islámských hřbitovů).

Daniel Heider
filosof
Zaměřuje na filosofii středověké a novověké scholastiky. Středem jeho zájmu je především filosofie mysli, epistemologie a metafyzika tohoto období. V roce 2013 se habilitoval na Filosofické fakultě Univerzity Palackého a od té doby pracuje jako docent na katedře Filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity (TF JU). Současně pracuje jako vědecký pracovník na Filosofickém ústavu Akademie věd ČR (FLÚ AV ČR). Je vedoucím Společné výzkumné skupiny pro studium post-středověké scholastiky, která zaštiťuje spolupráci mezi TF JU a FLÚ AV ČR.

Bedřich Jetelina
teolog
Vystudoval Teologickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde získal v roce 2013 doktorát v oboru teologická antropologie a etika. Na Teologické fakultě působí v rámci Centra ekumenické teologie – Ekumenického institutu Edmunda Schlinka a Střediska mediální výchovy. Pracuje také jako externí dramaturg tvůrčí producentské skupiny náboženského vysílání v České televizi. Zaměřuje se na vztah vztah médií a křesťanství. Web: www.jetelina.net

Jaroslav Vokoun
teolog
Vystudoval filologii a teologii. Od roku 1983 působil jako evangelický farář v Chomutově, Domažlicích a Českých Budějovicích, od r. 1997 vyučuje teologii a filosofickou propedeutiku na Teologické fakultě Jihočeské university, kde byl v roce 2014 jmenován profesorem teologie. V současné době se zabývá zejména studiem dynamiky křesťanské tradice.

Vojtěch Šimek
etik

Vystudoval teologii na KTF UK v Praze. Rigorózní řízení absolvoval na CMTF UP v Olomouci. V současné době dokončuje postgraduální studium na TF JU v Českých Budějovicích, v oboru teologie se specializací teologická antropologie a etika. Na téže fakultě je zároveň od roku 2011 odborným asistentem v rámci Katedry filosofie a religionistiky. Odborně se věnuje obecné a aplikované etice, od roku 2010 systematicky etice odpovědnosti židovského filosofa Hanse Jonase. Vedle toho také postupně etice německého filosofa Roberta Spaemanna. Zaměřuje se především na problém morální odpovědnosti, a to i v aktuálních souvislostech.


Vít Erban
kulturolog

Vystudoval dramaturgii a scenáristiku na Filmové fakultě AMU (1995) a kulturologii na Filozofické fakultě UK v Praze (2001), kde dokončil též postgraduální studium (2010). Od roku 2003 pracuje jako odborný asistent na Teologické fakultě a Filozofické fakultě JU v Českých Budějovicích, kde vyučuje předměty z oblasti teorie kultury, kulturní antropologie a religionistiky. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména symbolické antropologii a vybraným tématům z antropologie náboženství a antropologie umění. Zvláštní pozornost věnuje tématům na pomezí vědy a umění, např. v díle amerického básníka, esejisty a orientalisty Garyho Snydera. Ve své vlastní literární tvorbě tíhne především k minimalistickým literárním útvarům a formám na pomezí poezie a prózy.